Author Index

A

Acharya, Anal   0822
Agarwal, Pankaj   1469, 1491
Anbuoli, P.   1448

B

Badiyani, Dhairya   1625
Bhagat, Adhar   1442
Bhattacharjee, Pijush Kanti   1255

C

Chauhan, Amit   0821
Chawda, Naveena   1350

D

Devibala, V. B.   1448
Dewani, Nitesh   1442

G

Ganesh, S. Mithun   0356
Gaurav, Kunal   1436

H

Hara, Kevin o’   1183
Hari, K. Kokula Krishna   tech-abstracts, tech-paper
Harvinder   1442

J

Jaishankar, K. S.   1663, 1664, 1666

K

Karthikeyan, R.   1584
Khan, Nazneen   1491
Khanna, Rahul   1442
Khanna, V.   1537
Kulkarni, Ashwini Abhay   1405
Kumar, K. P. V. Ramana   1564

L

Loganathan, P.   1584

M

Maheswari, M. Uma   1539
Malakondaiah, Shankaranarayana   1183
Meena, M.   1534
Mishra, Sandeep A.   1469
Mukherjee, Soumen   0822

N

Nair, Sajeesh Kumar Krishnan   1663, 1664, 1666

P

Palukurthi, Roopika   1625
Prashanth, G. K.   0655

R

Raiyani, Ravi   1625
Rajan, S. Prithiv   tech-paper
Revathi, M.   1584
Roshan, Rakesh   0842

S

Samuel, R. Dhinakaran   0467
Saravanan, Sriramulu   1663, 1664, 1666
Selvakumar, S.   1584
Senthamarai, R.   1537
Seshathiri, D.   1508
Sezhiyan, Deivanayagam M.   1534
Shirpurkar, Sonali   1599
Shrivastava, Anamika   1599
Siddiqui, Mushtaq   1605
Singh, Kuldeep   1469
Srivastava, Neelabh   1469

V

Vasudevan, S.   1537, 1564
Venkatachalam, B.   1663, 1664, 1666

Z

Zafaruddin, Ghazi Mohammed   1605