Author Index — M

Mahanta, P.   046, 144, 147
Mahanta, Pinakeswar   142, 207
Maheshwari, B. K.   130
Maheshwari, N. K.   204
Majumdar, Pradip   444
Maki, Duraid F.   324
Malhotra, P. K.   451
Malik, Twinkle   460
Mandley, P. S.   254
Manglik, Raj M.   key5
Manirajan, M.   173
Manna, Indranil   416
Maruyama, S.   048
Maruyama, Shigenao   041, 050
Mathur, Saurabh   139
Maurya, A. K.   394
Meghdari, A.   436
Mehta, Hemant B.   116, 377, 379
Mendes, Miguel   160
Mersmann, Iris   399
Misale, Mario   353
Mishra, A. K.   157
Mishra, Manish   189, 261, 321
Mishra, Purna Chandra   370
Mishra, R. S.   262
Mishra, Subhash C.   035, 041, 043, 044, 046, 048, 050, 056, 142, 144, 147, 149, 150
Mitra, Souren   210
Miwa, Shuichiro   014
Modak, Nipu   057
Moghtaderi, Behdad   107
Mohan, V. P. Chandra   401
Mohapatra, S. K.   124
Moharana, Manoj Kumar   351
Mondal, Bittagopal   043, 044
Mondal, P.   378
Mondal, S. S.   466
Mondal, Subha   329
Mondol, Sirshendu   068
Mujumdar, Arun S.   081
Mukhopadhyay, Achintya   068, 085, 090, 100, 198, 370
Mukhopadhyay, D.   164, 329
Muralidhar, K.   345, 346
Murayama, K.   434
Murthy, Jayathi Y.   274, 337
Murthy, S. Srinivasa   435
Murty, V. Dakshina   455
Murugesan, K.   034, 222
Murugesan, Krishnan   124
Muthukumar, P.   035, 129
Muthukumaran, R.   048, 050