Author Index — P

Padmaja, M. N. S.   191, 192
Pal, B. K.   233
Pal, Souvik   090
Panchal, Kapil   240, 241
Pandey, Akash   361
Pandey, Deepa   361
Pandey, Manmohan   207, 277, 364
Panigrahi, P. K.   137
Pantangi, V. K.   035, 056
Panwar, O. P.   130
Parag, Shintre   449
Paramane, Sachin B.   327
Pardeshi, R.   366
Parida, Pritish R.   240, 241
Parthasarathy, P.   383
Patel, A. R.   111
Patel, Nikhil   385
Pathak, Manabendra   036
Pathak, Nitin   332
Patil, Nagesh D.   390
Patil, Ranjit S.   207
Paul, Gayatri   416
Pavithran, S.   463, 464
Pawar, Sachin   195
Pilkhwal, D. S.   264
Pise, Ashok Tukaram   059
Poh, Hee Joo   081
Prabhakaran, P.   258, 324, 361
Prabhu, M. Ram   173
Prabhu, S. V.   054, 064
Prasad, B. V. S. S. S.   313
Prasad, Madhu   275
Pratt, David M.   455
Presennakumar, B.   037