Author Index — G

Gaikwad, Avinash J.   394
Gajapathy, R.   235
Gambaryan-Roisman, Tatiana   156
Gandhi, Meeta   263
Ganesan, S.   447
Ganguly, Ranjan   051, 057, 085, 090, 169
Garibaldi, Pietro   353
Garimella, Srinivas   384
Garimella, Suresh V.   274, 337
Gawali, B. S.   242
Gawande, Vipin B.   459
Gera, B.   069, 073
Ghadge, S. G.   451
Ghosh, A. K.   069, 073, 084, 164, 206, 246, 394
Ghosh, Pradyumma   466
Ghosh, S.   378
Ghosh, Sandip   329
Ghosh, Suvojit   068
Ghoshdastidar, P. S.   214
Gnanasekaran, N.   319
Gokhale, O. S.   236
Golani, Ravi   228
Gole, N. V.   202
Gopal, M. Ram   058, 406
Gott, Kevin   407
Goyal, P.   206
Grewal, Nanak   385
Groudev, Pavlin   164
Guha, Avishek   106
Guider, Timothy P.   354
Gunjal, P. R.   key2
Guo-Xiang, Wang   220
Gupta, Akhilesh   034, 180, 278, 311
Gupta, N. K.   428
Gupta, S. K.   239, 253, 364
Gupta, Vinod Kumar   053
Gylys, Jonas   467