Author Index

A

A, Guruprasad   017
Abbas, Tarif   023
Agarwal Bhoomika   031
Ali, Adnan   026
Ali Adnan   027

B

Bhargavi, Kotapati   013

C

Chaturvedi, Utkarsh   016

D

D, Logeshkumar   017
Dinesh, S P   020
Dwivedi, Avantika   012
Dwivedi, Nandita   012

J

Jain, Ashutosh   016

K

Kannan, S   020
Kataria, Aashima   025
Kedarnath, Subramaniam   026
Kedarnath Subramaniam   027
Khater Indrajeet   027
Khan, Parveen   008
Khater, Indrajeet   026

M

Mishra, Mohit   015
Mishra, Mohit   016
Mishra, Samir   004

N

Nithyanandham, Lalithamani   017

P

P, Arunprasad   017

R

R, Gowthamraj   017
Raghuraman, G L   020
Ravikumar Abhiram   031
Roy, Sangita   021

S

Singh, Amritpal   008
Sarkar, Debolina   021
Sree M.R., Sai   024
Swathipriya C   024
Sridhar, Rajeswari   026
Siromoney Arul   027
Shunmuganathan, K.L.   020