Author Index — K

Kabelac, Stephan   399, 465
Kachhwaha, S. S.   262, 448
Kamil, M.   200
Kanagaraj, S.   127, 139, 140
Kanna, P. Rajesh   047
Kannan, S. E.   128
Karthikeyan, K.   456
Karwa, Nitin   156
Karwa, Rajendra   130
Karwe, Mukund V.   011
Kasinathan, N.   052
Katakdond, Arvind B.   357
Kaushal, K. Prasad   327
Kawade, A. G.   242
Khandekar, Sameer   key9, 345, 346, 351
Khandelwal, Ankur   418
Khardekar, Amod   295, 296
Khurana, Meenakshi   011
Khushwaha, H. S.   394
King, Andrew J. C.   398
Kishore, Pisipaty Srinivas   186
Kishore, V. Ratna   383
Komaraiah, M.   312
Krishna, M. Vamsi   325
Krishna, V. Murali   290
Krishna, Vemula Murali   186
Krishnan, S.   195
Kulkarni, Anil   407
Kulkarni, P. P.   217, 218
Kulkarni, Parimal P.   227
Kulkarni, Ratnakar R.   104
Kumar, Arvind   332
Kumar, D. Senthil   034
Kumar, Dinesh   168, 275
Kumar, K. Ravi   138
Kumar, M. Ashok   313
Kumar, M. M. J.   433
Kumar, M. Nirmal   064
Kumar, Mukesh   028, 180
Kumar, N. Asok   429
Kumar, Naveen   285, 287, 320
Kumar, P. Krishna   451
Kumar, P. Pradeep   295
Kumar, Rajesh   394
Kumar, Ravi   180, 278, 311
Kumar, Ritesh   368
Kumar, Ritunesh   286
Kumar, S. Sunil   428, 429
Kumar, V. Arun   213
Kumaran, R. Manikanda   447
Kumari, S. Uma   053
Kundu, B.   233
Kushwaha, H. S.   069, 073, 084, 164
Kushwaha, R. S.   195