Author Index

A

Agrawal, Pranjali   P001
Ambekar, Vaidehi   P027

B

Bhatt, Pallavi   P007
Bhattacharya, Antara   P013
Birchha, Vijay   P007

C

Chamele, Swati   P026
Chandankhede, Chaitali   P017
Chayadevi, S. K.   P025
Chowdhary, Sunil Kumar   P009

D

Dakhore, Hemlata   P026
Damodaram, A.   P029
Dan, Rama B.   P019
Dias, N. G. J.   P005

E

Emadi, Sima   P016

F

F., Sagayaraj Francis.   P028
Farhadi, Vajihe   P003

H

H., Manjula S.   P022
Hasan, Syed Sarfaraz   P008

J

Jarial, R. K   P021
Jindal, Neeru   P024
Jyoti   P014

K

Kannuru, Devi   P010
Karki, Shivaraj   P022
Kaur, Mandeep   P014, P015
Kaur, Rupinder   P012
Khode, Disha   P013
Kumarika, B. M. Thosini   P005

L

Lakhotia, Raghav   P021

M

Manoharan, R.   P002
Melkundi, Swathi   P017
Mirjalily, Ghasem   P003
Mohod, P. S.   P019, P027
Mudgal, Shashank   P021

N

Nair, Manjula G.   P023

P

P., Aneesh   P023
P., Julian Benadit.   P028
P., Nambiar T. N.   P023
Parmar, Prerna   P024
Pati, Jayadeep   P004
Patnaik, L. M.   P022
Prakriti   P015
Prasad, B. Ravi   P029
Prasad, P. V. N.   P006
Prashant, Suri Sathya   P020

R

R., Prabha   P022
R., Sindhu M.   P023
Ramalingam, A.   P018
Rao, G. Venkateswara   P029
Rath, Romita   P001
Reddy, P. Lokender   P020
Rusiya, Pradeep   P007

S

Sadhukhan, Tanima   P011
Saha, Anupam   P011
Satyasavithri, T.   P025
Shukla, K. K.   P004
Singh, Amarjit   P024
Singh, Harmeet   P021
Sivakumar, T.   P002
Somanatham, R.   P006
Sood, Rishabh   P021
Srinivas, G.   P006
Swamy, R. Linga   P006

T

Thilagam, P. Santhi   P010

U

U., Muruganantham.   P028

V

Venugopal, K. R.   P022
Vivekanandan, K.   P018
Vyas, Tarjni   P001

Y

Yesuratnam, G.   P020

Z

Zanbagh, Zahra   P016