Author Index

A

Agrawal, Mamta   0352
Ambhaikar, Asha   0352, 0357
Antony, Blessy   1661
Arumugam, Vinodkannan   0006
Avasthi, Ashish   0507

B

Babu, A. Vinaya   0817
Bahel, Manoj   1371
Bammigatti, Prasanna H.   1598
Banka, Asif Ali   1503
Borah, Samarjeet   0816

C

Chandrasekaran, R. M.   0486
Chandrika, J.   1628

D

Dalal, Madhuri A.   1303
Dandannavar, Padmavati S.   1598
Dorai, Laxmikanth   0006
Dorai, Ramakanth   0006
Dule, Chhaya   1371

F

Funde, Nikhil   1624

G

Ghodichor, Nitesh A.   1466
Ghose, Mrinal Kanti   0816
Govindarajan, M.   0486

H

Hari, K. Kokula Krishna   tech-abstracts, tech-paper

J

Jain, Nitisha   0470
Jain, Sumit   1397
Jain, Yogendra Kumar   0993, 1073
Janwe, Nitin J.   1466
Jindal, Vandana   1662

K

Kalarani, S.   1475
Kalyani, G.   0082
Kamakshi, P.   0817
Kar, Naresh K.   1069
Karemore, P. S.   1588
Khan, MD. Ilyas   0899
Khobragade, A. S.   1462
Kolkur, Seema   1294
Kulkarni, Umesh L.   1303
Kumar, B. Praveen   1005
Kumar, K. R. Ananda   1628
Kumar, Manish   0507
Kumar, Parveen   0634

M

Madan, Ratnakar   0470
Maithili, M.   1576
Mir, Ajaz Hussain   1503
Mishra, Gaurav   0507

N

Nanda, Vinti   0357
Nandini, C.   0024
Naik (Samant), Madhavi M.   1294
Nikhil, A. V. N. P.   1005

P

Pandithurai, O.   0141
Panot, Ankur   1397
Pardasani, K. R.   0634
Patrikar, Abhyuday   1624

R

Rajan, S. Prithiv   tech-paper
Ramani, R. Geetha   1661
Reddy, B. Eswara   0082
Roddam, Satya   1668
Rohini, C.   0024
Roy, Dharmendra K.   1069

S

Sahu, Ram Kumar   0993
Saradhi, M. V. Vijaya   0632
Sastry, B. R.   0632
Satish, P.   0632
Sharma, Lokesh K.   1069
Sharma, Lokesh Kumar   0352
Sharma, Sandeep Kumar   1668
Shrivastava, Virendra Kumar   0634
Singh, R. K.   0899
Singh, Umesh K   1470
Sivasankari, G.   0141
Srivastava, Kamal   0507
Suhasini, K. V.   0048
Sukheja, Deepak   1470

T

Tadse, Surekha   1462
Tanwani, S.   1397

U

Uma, G. V.   1475

V

Veerabadran, Logashkumar   0006
Verma, Anil Kumar   1662
Vijaykumar, K. N.   0048
Vyas, Ranjana   1069

W

Wadekar, Sandeep   1073