Author Index — J

Jabir, E.   213
Jagannatha, D.   118
Jaidi, Jeevan   019
Jain, Sanjeev   211, 286, 318, 418
Jain, Vaibhav   262
Jain, Vikas   028, 265
Jana, Tarun K.   210
Jandhyala, Poornanand   444
Jasvanth, V. S.   168
Jayavel, S.   402, 404
Jha, Kaushal Kumar   430
Jo, Daeseong   015
Jog, Milind A.   181
Joseph, George   173, 175, 176
Joseph, Reji   429
Joshi, S. V.   153