Committees

Local Organizing Committee

Conference Chairman

Guowei MA
Nanyang Technological University, Singapore


Committee Members

Jungang CAI
Tritech Group, Singapore

Zishun LIU
Institute of High Performance Computing, Singapore

Chi King LEE
Nanyang Technological University, Singapore

Zhiye ZHAO
Nanyang Technological University, Singapore

James Soo-Heon LEE
Basissoft Inc., Singapore

Yingxin ZHOU
Defense Science and Technology Agency, Singapore

Ngai Yuen WONG, Louis
Nanyang Technological University, Singapore

International Advisory Committee

Don BANKS, USA

Xu HAN, China

Yossef H. HATZOR, Israel

Lan-Ru JING, Sweden

Chung-In LEE, Korea

Shao-Zhong LIN, China

Guirong LIU, Singapore

Ming LU, Norway

Yuzo OHNISHI, Japan

T.C. PAN, Singapore

P. PROCHAZKA, Czech Republic

Qihu QIAN, China

Gen-hua SHI, USA

Ray STERLING, USA

Chung-Yue WANG, Taiwan

Jian ZHAO, Switzerland

Yingxin ZHOU, Singapore

He-Hua ZHU, China

Robert W. ZIMMERMAN, UK

International Scientific Committee

Xiu-Li DING, China

Xi-Sheng FENG, USA

Ahmad JAFARI, Iran

Yuyong JIAO, China

Yong-il KIM, Korea

Dimitrios KOUREPINIS, UK

Chun Fai LEUNG, Singapore

Lu-Xian LI, China

Mary MACLAUGHLIN, USA

Shigeru MIKI, Japan

Jae-Joon SONG, Korea

Chun'an TANG, China

Ying WANG, China

Ai-Qing WU, China

Cheng-Qing WU, Australia

Jun YANG, China

Man-Chu Ronald YEUNG, USA

Guo-Xin ZHANG, China