Author Index — V

Varghese, Rony C.   173, 176
Varghese, Shinu M.   141
Vasudevarao, V.   312
Vedula, R. P.   020, 236
Veettil, Deepak K.   181
Velusamy, K.   082, 128, 170, 182, 196, 209, 235
Venkateshan, S. P.   306
Venugopal, G.   306, 314
Verma, Vishnu   246
Vhora, S. F.   394
Vijayan, P. K.   028, 204, 218, 221, 227, 264, 265, 285, 287, 320, 328, 394
Vinod, G.   175
Vishnoi, A. K.   328
Vishwakarma, Vinod   389