International Journal of Aerospace and Lightweight Structures

International Journal of Aerospace and Lightweight Structures (IJALS)


Editor-In-Chief
Tiejun WANG, Xi'an Jiaotong University, China

Editors
K. J. BADCOCK, University of Liverpool, UK
Daining FANG, Peking University, China
Zishun LIU, Xi'an Jiaotong University, China & National University of Singapore, Singapore

ISSN: 2010-4286 (Print)
ISSN: 2010-4294 (Online)

Subscribe To download the subscription form, please click here
OR
Volume: 5, Issue: 4 (2015)

Structural Dynamic Reanlysis Method Application for Wing Structural Design
Dongfeng Li, Qiang Zhou, Gang Chena, Yueming Li and Andrea Da Ronch

Effect of Nb2O5 on the Microstructure and Electrical Properties of High Curie Temperature 0.1BiYbO3 -0.9PbTiO3 Ceramics
Junhui Li, Chaochao Zhang, Yugang Liu, Huawei Zhang, Zhanjing Li, Le Yang, Xiangchun Liu, Feng Gao

Characteristic of High-Speed Rocket Sled Rail
Zhang Jingjing and Dong Longlei

Fatigue Crack Growth Ratestudy of 5E62 Alluminum Alloy Containing Erbium
Liucuiyun, Liu Bo, Xing Yu Feng, Ma Chaoli, and Li Huanxi

Nanoscale Soft Gear Based On Chiral Multi-Walled Carbon Nanotubes
Yilun Liu